Uslovi korištenja i odricanje od odgovornosti \/ Terms of use and disclaimer

Uslovi korištenja i odricanje od odgovornosti

Terms of use and disclaimer

1. Uslovi korištenja


Uslovi korištenja se određuju za interakciju između web stranice www.ekstrablic.ba i njenih korisnika (posjetioca/klijenata). Web stranica www.ekstrablic.ba je sastavljena od različitih web stranica (pod-stranica) kojima upravlja www.ekstrablic.ba. Ova web stranica je dostupna za posjetu i interakciju putem informativnog sadržaja, dinamičkih web elemenata, ili različitih formi, a korištenje naše web stranice od strane korisnika bazira se na prihvatanju, bez modifikacije, svih uslova korištenja koji su predstavljeni ovdje.


2. Modifikacija uslova korištenja


EKSTRA BLIC OR zadržava pravo da promjeni uslove korištenja pod kojima nudi i omogućava web stranicu korisnicima i da iste uslove aplicira bez prethodne najave.


3. Veze prema drugim web stranicama


EKSTRA BLIC OR web stranica može sadržavati veze ili linkove prema drugim web stranicama koje nisu pod kontrolom EKSTRA BLIC OR. Za takve web stranice EKSTRA BLIC OR ne snosi odgovornost niti ima kontrolu po pitanju sadržaja, veza (linkova) na tim web stranicama i informacija uopšte. EKSTRA BLIC OR omogućava veze sa eksternim stranicama u cilju eventualnih pogodnosti i dodatnih informacija koje mogu imati za korisnike naše web stranice i eksternih web stranica.


4. Nezakonita ili nedozvoljena upotreba nije dozvoljena


Kao uslov korištenja, korisnik se obavezuje da www.ekstrablic.ba web stranicu, kompletan sadržaj, njene proizvode ili usluge neće koristiti u nezakonite ili zabranjene svrhe. Korisnik svojim direktnim ili indirektnim djelovanjem ne smije ni na koji način onemogućiti, preopteretiti, narušiti, usporiti i obezvrijediti funkcionisanje www.ekstrablic.ba, a također ne smije onemogućiti korištenje www.ekstrablic.ba drugim korisnicima. Korisnik ne može i ne smije koristiti bilo kakve informacije sa www.ekstrablic.ba izuzev onih koje su mu namjenski omogućene kroz našu stranicu, proizvode i usluge.


5. Korištenje komunikacijskih usluga


Svrha rada naše web stranice i društvenih mreža je angažovanje i interakcija s korisnicima i posjetiteljima naše web stranice i društvenih mreža.

Naši kanali na društvenim mrežama također nam omogućavaju dobivanje statistike o posjećenosti stranice i posjetiteljima. Ove informacije prikupljamo i one nam omogućavaju upravljanje našim sadržajem na učinkovitiji i fokusiraniji način. S tim u vezi, povremeno možemo dobiti informacije o profilima pojedinih korisnika koji lajkaju naše stranice na društvenim mrežama i/ili koriste aplikacije na stranici. To nam omogućava pružanje poboljšanog sadržaja i funkcionalnosti relevantnim korisnicima putem naše web stranice i društvenih mreža.

Kako bismo dodatno poboljšali naš sadržaj, također koristimo informacije prikupljene tokom posjeta naše web stranice i društvenih mreža za izvođenje demografskih i geografskih analiza na temelju tih informacija. Kao rezultat toga, možemo pokrenuti određene oglase na temelju interesa korisnika bez sticanja direktnih saznanja o njihovim identitetima.

Sve prikupljene statistike posjetitelja prosljeđuju nam se samo u anonimnom obliku. Nemamo pristup detaljnijim podacima.


6. Sadržaj, materijali i informacije koje korisnik prosljeđuje za www.ekstrablic.ba


EKSTRA BLIC OR nije vlasnik informacija, sadržaja, slika, video sadržaja i ostalih informacija koje korisnici prosljeđuju prema www.ekstrablic.ba u svrhu traženja odgovora, dobijanja informacija, izrade web stranica, zakup serverskog prostora i ostalih www.ekstrablic.ba proizvoda i usluga. Slanjem navedenih materijala prema www.ekstrablic.ba, korisnik se slaže da naša stranica iste koristi, distribuira, kopira, javno obznanjuje i reklamira u svojstvu poslovnog sadržaja, uz Vaše prihvaćanje ovih Uslova Korištenja. Za isto korisnik neće dobiti ni tražiti bilo kakvu kompenzaciju od www.ekstrablic.ba.


7. Odricanje od odgovornosti


Ukoliko se desi da se u sadržaju web stranice pojavi gramatička, tipografska, ili pojedina konfiguracijska pogreška, istu ćemo detaljno pregledati i otkloniti kako bi sadržaj koji se nudi korisniku uvijek bio adekvatan i tačan u odnosu na ponuđene proizvode ili usluge.

Informacije, sadržaj, slike, video sadržaj, savjeti koje dobijete putem naše web stranice ne mogu biti adekvatni za Vaše osobne, medicinske, finansijske ili druge odluke i akcije i za takve trebate potražiti savjet od profesionalnih stručnjaka iz specifičnih polja djelovanja i profesija.

U najvećoj mjeri, u okviru važećeg zakona, www.ekstrablic.ba neće biti odgovoran za direktne ili indirektne slučajeve nastalih šteta, koje uključuju, ali nisu limitirane na štete gubitka podataka, gubitak profita (koji može biti povezan sa korisničkim korištenjem www.ekstrablic.ba kao korisnik-posjetioc), gubitak performansi web stranice, usporavanje web stranice, nedostupnost www.ekstrablic.ba proizvoda i usluga, nedostupnost aplikacija i software-a.

Ukoliko se iz bilo kojeg razloga ne slažete sa dijelom ili u cijelosti sa Uslovima Korištenja, možete svojevoljno prestati koristiti naš web site, proizvode i usluge. Također, ukoliko korisnik povrijedi pravila iz Uslova Korištenja, dijelom ili cijelosti, nehotice ili sa namjerom, www.ekstrablic.ba zadržava pravo da korisniku zabrani i onemogući pristup našoj web stranici i da uradi terminaciju korisničkih usluga bez prethodne najave.

1. Terms of use


The terms of use are determined for the interaction between the website www.ekstablic.ba and its users (visitors/clients). The website www.ekstablic.ba is composed of different websites (sub-pages) managed by www.ekstablic.ba. This website is available for visiting and interaction through informative content, dynamic web elements, or different forms, and the use of our website by the user is based on the acceptance, without modification, of all the terms of use presented here.


2. Modification of the terms of use


EKSTRA BLIC OR reserves the right to change the conditions of use under which it offers and enables the website to users and to apply the same conditions without prior notice.


3. Links to other websites


The EKSTRA BLIC OR website may contain links or links to other websites that are not under the control of EKSTRA BLIC OR. For such websites, EKSTRA BLIC OR is not responsible or has any control over the content, connections (links) on these websites and information in general. EKSTRA BLIC OR provides links to external websites in order to provide possible benefits and additional information for users of our website and external websites.


4. Illegal or unauthorized use is not allowed


As a condition of use, the user undertakes not to use the www.ekstablic.ba website, its complete content, its products or services for illegal or prohibited purposes. The user may not in any way disable, overload, impair, slow down and devalue the functioning of www.ekstablic.ba by his direct or indirect actions, and may also not prevent the use of www.ekstablic.ba by other users. The user cannot and must not use any information from www.ekstablic.ba except for those that are specifically made available to him through our site, products and services.


5. Use of communication services


The purpose of our website and social networks is to engage and interact with users and visitors of our website and social networks.

Our social media channels also allow us to obtain statistics about site traffic and visitors. We collect this information and it enables us to manage our content in a more efficient and focused way. In this regard, we may occasionally receive information about the profiles of individual users who like our pages on social networks and/or use applications on the site. This enables us to provide improved content and functionality to relevant users through our website and social networks.

In order to further improve our content, we also use information collected during visits to our website and social networks to perform demographic and geographic analyzes based on this information. As a result, we may run certain ads based on users' interests without directly knowing their identities.

All collected visitor statistics are forwarded to us only in anonymous form. We do not have access to more detailed information.


6. Content, materials and information that the user forwards to www.ekstablic.ba


EKSTRA BLIC OR is not the owner of information, content, images, video content and other information that users forward to www.ekstablic.ba for the purpose of searching for answers, obtaining information, creating websites, renting server space and other www.ekstablic.ba products and services . By sending said materials to www.ekstrablic.ba, the user agrees that our site uses, distributes, copies, publicly announces and advertises them as business content, with your acceptance of these Terms of Use. For the same, the user will not receive or ask for any compensation from www.ekstablic.ba.


7. Disclaimer


If there is a grammatical, typographical, or individual configuration error in the content of the website, we will review it in detail and eliminate it so that the content offered to the user is always adequate and accurate in relation to the offered products or services.

The information, content, images, video content, advice you receive through our website cannot be adequate for your personal, medical, financial or other decisions and actions, and for such you should seek advice from professional experts from specific fields of activity and professions.

To the maximum extent, within the framework of the applicable law, www.ekstablic.ba will not be responsible for direct or indirect cases of damages, which include, but are not limited to damages of data loss, loss of profit (which may be related to the user's use of www.ekstablic. ba as a user-visitor), loss of website performance, website slowdown, unavailability of www.ekstablic.ba products and services, unavailability of applications and software.

If for any reason you do not agree with the Terms of Use in whole or in part, you can voluntarily stop using our website, products and services. Also, if the user violates the rules from the Terms of Use, in whole or in part, inadvertently or on purpose, www.ekstrablic.ba reserves the right to prohibit and disable the user's access to our website and to terminate the user's services without prior notice.

EKSTRA BLIC OR

Pehlivanuša 38, Sarajevo, BIH

Email: ekstrablic@gmail.com

Kontakt:

+ 387 61 542 544

+ 387 62 107 177

Copyright @2024 EKSTRA BLIC